برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (709)

3-7: تفاوت معاهدات حقوق بشری در ارتباط با مساله جانشینی کشور ها42 3-7: حمایتی بودن، محور معهدات حقوق بشری44 گفتار نهم :طبقه بندی معاهدات حقوق بشری45 1-9: معاهدات بین المللی حقوق بشری45 2 -9: معاهدات Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (708)

فهرست جداول و نمودارهاجدول شماره 1: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب جنس …………………………………………………………59جدول شماره 2: میانگین و انحراف معیار سن واحدهای مورد پژوهش……………………………………………………………..59جدول شماره 3: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب سابقه Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (707)

2- تاریخچه پیشگیری وضعی از جرم46مبحث سوم- اصول و مبانی پیشگیری از جرم48گفتار نخست- اصول پیشگیری از جرم در فقه شیعه48الف- اصل مشروعیت روشها49ب- لزوم توجه به نقش دین در پیشگیری50ج- پیشگیری از جرم، وظیفهای Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (706)

بند سوم : ارزیابی دلایل و نظر مختار ……………………………………………………………………………….. 81گفتار پنجم : اثر شرط عدم ازدواج مجدد با تاکید بر عنصر مصلحت اجتماعی …………………………………………. 82مبحث دوم : ازدواج مجدد زن در احکام و قوانین ایران Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (703)

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 سؤالات و فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 4 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 6 روش کار و تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 7 Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (699)

2-2-4- بیکن و جامعه آرمانی اش182-2-5- هارینگتون و مدینه فاضله192-2-6- کارل مآن‌هایم و اتوپیا192-2-7- آرمان‌شهر فارابی202-3- مدینه فاضله در عرصه ادبیات222-3-1- مدینه فاضله اساطیری232-3-1-1- آرمان‌شهرهای اهورایی242-3-1-2- آرمان‌شهر‌های اهرمنی282-3-3- آرمان‌شهر ادبی322-3-3-1- اشتراکات آرمان‌شهر‌های ادبی36فصل سوم: اندیشه Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (698)

خاورمیانه بزرگ……………………………………………………………………………………………………. 48سیر تحولات سه سال اخیر سوریه……………………………………………………………………………. 49بخش دوم : نیروهای فرامرزی بحران سوریه………………………………………………………………… 57مبحث اول : مخالفان نظام سوریه……………………………………………………………………………. 571-عربستان……………………………………………………………………………………………………. 572-امریکا……………………………………………………………………………………………………. 603-اسرائیل……………………………………………………………………………………………………. 634-ترکیه……………………………………………………………………………………………………. 65 سایت منبع 5-قطر………………………………………………………………………………………………………………. 68مبحث دوم : موافقان نظام سوریه……………………………………………………………………………. Read more…