مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (708)

فهرست جداول و نمودارهاجدول شماره 1: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب جنس …………………………………………………………59جدول شماره 2: میانگین و انحراف معیار سن واحدهای مورد پژوهش……………………………………………………………..59جدول شماره 3: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب سابقه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (706)

بند سوم : ارزیابی دلایل و نظر مختار ……………………………………………………………………………….. 81گفتار پنجم : اثر شرط عدم ازدواج مجدد با تاکید بر عنصر مصلحت اجتماعی …………………………………………. 82مبحث دوم : ازدواج مجدد زن در احکام و قوانین ایران Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (705)

عنوان صفحهفصل پنجم: قیام عشایر جنوب(1343-1341)5-1- اجمالی از قیام عشایر جنوب885-2- جنگ گُجستان (1342 )935-4- اشعار لری شیخ علی مراد، در باب حوادث 43-13411045-5- اشعار شیخ علی مراد درباره دیگر جنگجویان نبرد گجستان1105-6- اشعاری از Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (703)

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 سؤالات و فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 4 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 6 روش کار و تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 7 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (700)

واحد نراقتعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامهاینجانب مریم فیروزی آرانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مدیریت بازرگانی که در تاریخ 29/11/90 از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان “نقش آموزشهای Read more…

By 92, ago